ظرفیت تولید

ظرفیت تولید بالغ بر ۴۰۰ تن می باشد.

تیراژ 100 میلیون قطعه فنر