فنر فشاری

 

فنر فشاری چیست؟

فنر فشاری یکی از پرکاربردترین نوع فنرها می باشد که دراکثرصنایع از آن استفاده می شود.این فنرها از حلقه های به هم متّصلی تشکیل شده اند.در فنرهای فشاری فاصله ی بین دوایرتشکیل دهنده ی فنر، نسبتاً بیشتراز این فاصله در فنرهای کششی است . ( دوایر تشکیل دهنده ی فنر همان حلقه های تشکیل دهنده می باشند.)نشانه ی بارز فنرفشاری این است که این نوع فنرها برای بروز خاصیت اصلی خود، بایستی تحت فشارقرارگیرند. در این صورت انرژی مکانیکی را درخود ذخیره و سپس به نحو مطلوبی آزادمی نمایندو از این نظر دقیقاً برخلاف عملکرد فنرهای کششی می باشند.

درواقع فنر فشاری درپاسخ به اعمال نیروی خارجی، تغییرشکل می دهد.دراین هنگام انرژی که واردفنرمی شود توسط فنرذخیره می شودو زمانی که فنربخواهد به حالت اولیه برگردد از این انرژی استفاده می کند. نکته اینجاست که اگرمقدارنیرو بیش از اندازه باشد، این فنرتغییر شکل می دهد اما بعد از حذف نیرو ، دیگر نمی تواند به حالت اولیه ی خود بازگردد. میزان انرژی ذخیره شده برواحد حجم و همچنین کارآیی فنرهای فشاری به مراتب بیشتر بوده و درنتیجه متقاضی بیشتری دارد.گروه صنعتی متّحد همواره به تولید باکیفیّت می پردازد.

ساختار فنرفشاری به طورکلی

می توان گفت که یک فنر فشاری در واقع همان توسعه یافته ی یک میله ی ساده است . برای استفاده ی بهتر از فضای موجود، خود میله به صورت مارپیچ تعبیه می گردد تا بتواند فشار را به شکل محوری تحمل نماید. بنابراین اجزاء فنرفشاری به شکل پیچشی تغییرشکل داده و تنش ها درآن ازنوع تنش های پیچشی می باشند.

 فرایند ساخت و تولید

امروزه فنرهای فشاری با دستگاههای مدرنی که به سیستمهای کنترلی بسیاردقیقی مجهزهستند به تولید انبوه می رسند.درپایان مرحله ی ساخت این نوع فنرها، همه ی آنها به صورت یکنواخت سنگ خورده می شوند که اصطلاحاً به این مرحله « پرداخت » می گویند. درتولید فنرهای فشاری اصولاً ازمفتولهایی با سطح مقطع مربع ، مستطیل و بعضاً دایره و یا مقاطع خاص دیگر استفاده می شود. ناگفته نماند که مفتولهای باسطح مقطع دایره ای بیشتراز سایرمفتولها به کاربرده می شوند. این مهم نیز به علت دردسترس بودن و همچنین سازگاربودن با ابزارهای کوپلینگ صورت گرفته است . البته چنانچه استحکام و تغییر شکل بیشتری مدّنظرباشد باید از مفتولهای با سطح مقطع مستطیل یا مربّع استفاده شود.